Termes Legals

AVÍS LEGAL

1) Identitat del titular del lloc web

La identitat i altra informació sobre la companyia titular del lloc web s’estableix en l’apartat “Condicions d’ús”, accessible des de la portada d’aquest lloc web. D’ara endavant es farà referència a la companyia per designar la companyia titular del lloc web.

2) Acceptació de les condicions d’ús

Les presents condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que la companyia posa a disposició del públic en la present URL (www.casessingulars.cat). La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal. La companyia pot oferir a través del lloc web, serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3) Ús correcte del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del lloc web per altres Usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin al lloc web de la companyia. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la companyia presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la companyia o de tercers.

4) Publicitat

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. La companyia no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: casanovas@casessingulars.cat

5) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de la companyia i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el lloc web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la Llei. La companyia no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de la companyia o del titular dels mateixos.

6) Règim de responsabilitat

6.1. Responsabilitat per l’Ús del lloc web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, i la companyia, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari. La companyia utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web. No obstant això, la companyia no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest lloc web. L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra la companyia, basada en la utilització per l’Usuari del lloc web. Si escau, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a la Companyia amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del lloc web

La companyia exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a la companyia. Així mateix, la companyia també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la companyia. La companyia està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el lloc web poden conduir a l’Usuari a altres llocs web, gestionats per nosaltres mateixos o per tercers. La companyia declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. La companyia queda exonerada de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada al lloc web enllaçat.

7) Política respecte a les dades personals obtingudes a través del lloc web

Les seves dades s’inclouran en un fitxer propietat de Cases Singulars de l ‘Empordà, SL per gestionar la relació amb vostè. Tractarem les seves dades per informar-(via postal, telefònica, presencial i / o telemàtica) sobre els nostres productes i / o serveis. Un. Consent que, fins i tot finalitzada la nostra relació amb nosaltres, comuniquem les seves dades a altres empreses que desenvolupin la seva activitat en els sectors del món de la publicitat, perquè l’informin (via postal, telefònica, presencial i / o telemàtica) dels seus productes i / o serveis, llevat que s’oposi expressament mitjançant l’email: casanovas@casessingulars.cat. Un. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i la revocació en qualsevol moment dels consentiments prestats, mitjançant carta a Cases Singulars de L’Empordà, SL (dades de contacte a pestanya contacte de la nostra pàgina web) o enviant un correu electrònic a casanovas@contacta.cat

7.1. A través de formularis

Sense perjudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del lloc web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a la companyia al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s’indiquin. La companyia incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer titularitat del mateix, degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’usuari o el seu representant podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili indicat en l’Avís Legal d’aquest lloc web.

7.2. A través de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies de tercers. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

– La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre lloc web.

– El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera vista al nostre lloc web.

– Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

– Analítica web de Google.

L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

7.3. confidencialitat

La companyia es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

8) Observacions de l’usuari

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a la companyia a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti a la companyia, es consideraran no confidencials, reservant-se la companyia el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

9) Modificacions de les condicions d’ús

La companyia es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús del present lloc web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

10) Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal i Condicions d’Ús es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

CONDICIONS D'ÚS

I.- Avís Legal i Condicions d’ús.

www.casessingulars.cat és un lloc web titularitat de Cases Singulars de l’Empordà, SL amb domicili en carrer Román Macaya nº 22, de la ciutat de Barcelona, i amb NIF Nº B- 65804627. Al principi la utilització del lloc web és de caràcter gratuït, i en algun cas, aquesta utilització podria estar subjecta a Condicions Generals i Condicions Particulars d’utilització. Per això, l’accés i utilització dels serveis del lloc web significarà l’acceptació d’aquestes Condicions.

II.- Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen finalitats merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i / o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni responsabilitat. Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l’accés a ella per part dels usuaris. Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, Cases Singulars de l ‘Empordà, SL i el seu titular, no es faran responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos. L’usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Cases Singulars de L’Empordà, S.L. i el seu titular no garanteixen ni la rapidesa, ni la ininterrupció, ni l’absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita . No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers.

III.- Propietat Intel·lectual i Industrial.

© Tots els drets reservats per Cases Singulars de L’Empordà, SL i el seu titular. La totalitat dels continguts d’aquest lloc web, com són, amb caràcter enunciatiu i no limitador, textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts inclosos en el mateix, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, són propietat del titular del lloc web. S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels Continguts del lloc web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts del lloc web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del titular del lloc web, i sempre que es faci referència explícita a Cases Singulars de L’Empordà, SL i al seu titularitat.

IV.- Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra legislació que sigui d’aplicació i / o substitueixi aquella, tota aquella informació rebuda en el lloc web , a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat. Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través del lloc web tindran els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades tal com reconeix la LOPD, sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Els drets esmentats podran ser exercitats per escrit, al domicili del titular del lloc web facilitat en l’apartat d’aquest avís (Condicions d’ús). Les dades de caràcter personal que s’hagin obtingut a través del lloc web, tindran la protecció necessària a fi d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

V.- Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cases Singulars de l’Empordà, S.L. (i el seu titular) informen seguit de la seva política de privacitat, aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat dels mateixos . La visita del lloc web www.casessingulars.cat no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada norma de protecció de dades. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

1. Recollida de dades.

La recollida de dades de caràcter personal es podrà realitzar a través dels formularis que es publiquen al lloc web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a Cases Singulars de L’Empordà, SL, que seran incloses en un fitxer automatitzat. Els fitxers titularitat de Cases Singulars de l ‘Empordà, SL, figuren inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l’usuari o visitant per comprovar la situació d’aquells. Cases Singulars de L’Empordà, S.L. pot conservar les seves dades un cop finalitzada la relació amb l’usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

2. Seguretat de la informació.

Cases Singulars de l’Empordà, S.L. ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades pel usuari o visitant. No obstant, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

3. Confidencialitat i Secret professional.

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de Cases Singulars de l ‘Empordà, SL i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4. Enllaços amb altres llocs web.

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que Cases Singulars de l’Empordà, SL no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

5. Drets dels usuaris.

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades recaptades en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l’usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça fiscal de Cases Singulars de l ‘Empordà, SL, indicada a la pestanya “Contacte” d’aquesta pàgina web. Cases Singulars de l’Empordà, S.L. informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de www.casessingulars.cat, pot posar-se en contacte amb José A.Casanovas a través de la següent adreça de correu electrònic: casanovas@casessingulars.cat.